EL SÒL

El sòl és la part de l'ecosistema sobre la qual s'assenta el conjunt d'elements i trets que caracteritzen un territori. Com a sistema ecològic, el sòl constitueix un conjunt complex d'elements físics, químics i biològics que compon el substrat natural en el qual es desenvolupa la vida a la superfície del planeta.

Definicions de sòls hi ha tantes com disciplines que l'estudien. Per a un edafòleg, el terra serà la part sòlida més externa de l'escorça terrestre que pateix i segueix patint continus processos que el modifiquen i el formen a partir de la roca mare. Processos com el clima, l'activitat dels organismes vius, l'aigua, etc., són causa de la formació d'un mitjà complex i dinàmic que caracteritza un paisatge. Des d'altres punt de vista més amplis, el sòl és el medi en el qual s'assenten bona part dels éssers vius del planeta, és també el suport de moltes de les activitats directament relacionades amb el medi físic que desenvolupa l'home —com l'agricultura o la ramaderia—, i és també la base d'infraestructures, de construccions i de xarxes de distribució que configuren el teixit socioeconòmic de qualsevol societat i territori. El sòl és un element més del territori i des d'aquesta perspectiva, en el marc de la Carta Europea dels Sòls de 1972, resulta un recurs natural limitat i no renovable, fràgil, de difícil i llarga recuperació, que es troba sotmès a constants processos de degradació i destrucció.

ENLLAÇOS

+ ampliar

BIBLIOGRAFIA

  • R. ALMENAR (coord.), El Medio Ambiente en la Comunitat Valenciana, Agència del Medi Ambient, Generalitat Valenciana, València, 1987.
  • E. MATARREDONA (coord.), Atlas temático de la Comunidad Valenciana, Ed. Información-Levante EMV, València, 1991, vol. 1.
  • J. PORTA CASANELLAS, M. LÓPEZ ACEVEDO REGUERÍN, Edafología para la agricultura y el medio ambiente, MundiPrensa, Madrid, 2003.
  • J.L. RUBIO, V. ANDREU i E. GIMENO-GARCÍA et al., Catálogo de Suelos de la Comunidad Valenciana, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Generalitat Valenciana - CSIC - Universitat de València, 1994.
  • ENLLAÇOS RELACIONATS

Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut