LES PROPIETATS DELS SÒLS

Les característiques i qualitats dels sòls condicionen la complexa estructura dels ecosistemes que sobre ells es desenvolupen i constitueixen la base que defineix la utilització i usos del sòl per part de l'home.

Les característiques dels sòls vénen determinades per una sèrie de trets físics, com són la seva profunditat, la porositat, la textura, la seva estructura, densitat o coeficients hídrics; per uns trets químics, que es concreten en valors com el contingut en matèria orgànica, en carboni càlcic, en sals solubles, en el pH, etc.; i per unes propietats biològiques com són els processos relacionats amb l'activitat microbiana del sòl (processos d'humificació i mineralització de la matèria orgànica, fixació biològica de nitrogen, hidròlisi, solubilització de minerals, etc.). Les qualitats del sòl són aquells trets que permeten valorar el sòl segons el seu drenatge, la permeabilitat, la plasticitat, la seva fertilitat, la seva productivitat, ...

+ ampliar

BIBLIOGRAFIA

  • J. PORTA CASANELLAS, M. LÓPEZ ACEVEDO REGUERÍN, Edafología para la agricultura y el medio ambiente, MundiPrensa, Madrid, 2003.
Fundació Assut

Col·laboradors | Avís legal
©2013 Paisatges Culturals a la Reial Séquia de Montcada
© 2013 Fundació Assut